Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (11)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Postępowanie pozaustawowe wyłączone ze stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na podatnie art. 4 p
nr sprawy: PZD.261.1.28.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsze wybrana została oferta nr 1 firmy P.P.H.U. CZECH-POL Krzysztof Czechowicz  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
 
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli

 
Postępowanie pozaustawowe wyłączone ze stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1679, 2018)  dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na podatnie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:          Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
                                          działający w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego
Adres Zamawiającego:           ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
tel./fax                                (43) 824 42 38 / (43) 824 42 50
e-mail:                                drogi@powiatzdunskowolski.pl       
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w obiektach Dostawcy na terenie miasta Zduńska Wola, o jakości zgodnej z Polskimi Normami dla paliw ciekłych, bezpośrednio do baku lub kanistra, rozliczanych bezgotówkowo w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do pojazdów i maszyn użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.      Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680) oraz być zgodne z odpowiednimi normami.
2.      Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących własnością lub w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w stacji paliw Dostawcy sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3.      Fakt bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzi każdorazowo własnoręcznym podpisem kierowca Zamawiającego na dokumencie WZ lub zbiorczym kwicie wydania, sporządzonym przez pracownika stacji benzynowej Dostawcy, na którym będzie umieszczona data zakupu, ilość i asortyment oraz do jakiego pojazdu lub maszyny został przeznaczony zakup.
4.      Faktury zbiorcze za zakup paliwa będą wystawiane raz w miesiącu za okresy rozliczeniowe: od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.
5.      Paliwa będą odbierane w ilościach zgodnych z bieżącymi potrzebami ze stacji paliw Dostawcy przez upoważnionych pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli. Wykaz upoważnionych pracowników będzie stanowił załącznik do umowy.
6.      Zamawiający określa maksymalne szacunkowe ilości zakupu paliwa:
 
Kod CPV 09132100-4 Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 500 L
Kod CPV 09134100-8 Olej napędowy - 22 000 L
 
UWAGA:
Wskazane powyżej ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliw w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej lub mniejszej ilości paliw. Z powodu zakupu mniejszej ilości paliw, Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 
7.      Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie, sukcesywnie w ilościach zgodnych z zamówieniami Zamawiającego.
8.      Dostawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa i musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw czynną w godzinach 6.00 – 22.00. Stacja paliw powinna znajdować się na terenie miasta Zduńska Wola.
 
IV. Termin realizacji zamówienia:
1.      Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2.      Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie jej trwania.
 
V. Opis obliczenia ceny i kryteria oceny ofert.
1.      Dostawca poda cenę oferty w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2.      Cenę podaną w ofercie należy obliczyć następująco: uśrednioną cenę z ostatnich dwóch miesięcy dla każdego składnika przedmiotu zamówienia tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego przemnożyć przez ilość danego paliwa. Suma iloczynów (ilość paliwa x uśredniona cena netto x podatek VAT) pomniejszona o zadeklarowany stały opust da cenę ofertową.
3.      W celu udokumentowania i potwierdzenia cen paliw, Dostawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie cen brutto dla każdego składnika przedmiotu zamówienia za okres dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc składnia oferty.
4.      Cena oferty musi być podana w PLN. Cenę oferty stanowi wartość wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena w PLN oraz opust w procentach, muszą być wyrażone z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
5.      Paliwa będą sprzedawane Zamawiającemu według cen jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania pomniejszonych o opust w wysokości podanej przez Dostawcę      w ofercie.
6.      Wysokość udzielanych opustów na paliwa będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy.
7.      Ceny jednostkowe paliw po zastosowaniu opustów w trakcie obowiązywania umowy nie mogą być wyższe niż na stacjach paliw na terenie Zduńskiej Woli, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu.
8.      Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość oferty brutto.
9.      Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Dostawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
10.  Dostawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
VI. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
1.      Wypełniony i podpisany formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
3.      Kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze. zm.).
4.      Podpisany lub parafowany przez Dostawcę projekt umowy – załącznik nr 2
 
VII. Miejsce i termin składania ofert.
1.      Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego (siedziba Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli: ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8) na załączonym druku OFERTA wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego w zabezpieczonej kopercie z napisem: Oferta na zakup paliw płynnych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
2.      Ocena ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone niezwłocznie.
3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi składających oferty             w formie pisemnej.
5.      Dostawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składnia ofert.
 
 
PZD.261.1.28.2017 Zapytanie ofertowe (63kB) word
Załącznik nr 1 - Druk oferty (44kB) word
Załącznik nr 2 - Wzór umowy (60kB) word
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (352kB) pdf
 
 

Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (29 listopada 2017, 13:00:17)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (24 stycznia 2018, 13:35:06)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij