Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (9)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

1. „ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO – ROWEROWYCH” 2. „ZAKUP ROZSIEWACZY (POSYPYWAREK DROGOWYCH) PIASKU DO UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO”

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Postępowanie pozaustawowe wyłączone ze stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4
nr sprawy: PZD.261.1.29.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w części 1 pn. „ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO – ROWEROWYCH” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsze wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę "HYDRO-MASZ" SP. z o. o. Sp. K. Zapole 79/5, 98-275 Brzeźnio. Natomiast na część 2 pn. „ZAKUP ROZSIEWACZY (POSYPYWAREK DROGOWYCH) PIASKU DO UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO” nie wpłynęła żadna oferta, Postępowanie w tej części zostaje unieważnione. ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. postępowania o udzielenie niżej wymienionych zamówień publicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli:
 
1)      „ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO – ROWEROWYCH”
 
2)      „ZAKUP ROZSIEWACZY (POSYPYWAREK DROGOWYCH) PIASKU DO UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO”
 
Postępowanie pozaustawowe wyłączone ze stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego:                     Powiat Zduńskowolski –
                                                     Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
Adres Zamawiającego:                      ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
tel./fax                                           (43) 824 42 38 / (43) 824 42 50
e-mail:                                           drogi@powiatzdunskowolski.pl       
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch odrębnych maszyn / zestawów maszyn dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli tj.:
1.      Zestaw maszyn: Ciągnik rolniczy (wersja drogowa) – 1 szt. wraz z pługiem śnieżnym łamanym – 1 szt. i posypywarką drogową z przeznaczeniem komunalnym i wałkiem odbioru  mocy – 1 szt. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika wraz                             z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo – rowerowych”,
2.      Maszyna: Rozsiewacz (posypywarka drogowa) piasku do utrzymania pasa drogowego – 1 szt. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rozsiewaczy (posypywarek drogowych) piasku do utrzymania pasa drogowego”.
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zestawu maszyn tj. ciągnik rolniczy (wersja drogowa) – 1 szt., wraz z pługiem śnieżnym łamanym – 1 szt. i posypywarką drogową z przeznaczeniem komunalnym i wałkiem odbioru  mocy – 1 szt.:
1.      Wymagania ogólne dotyczące ciągnika rolniczego w wersji drogowej:
1)      ciągnik ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2017 roku, gotowy                 do użytku;
2)      ciągnik musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z art. 70a – 70 zm ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
3)      Zamawiający dopuszcza wszelkie kolory sprzętu występujące fabrycznie (preferowany jest kolor pomarańczowy lub czerwony);
4)      Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią;
5)      Zamawiający wymaga gwarancji na części (uszkodzenia) mechaniczne – nie krótszej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Zamawiający określa minimalny okres czasu do podjęcia działań związanych z naprawą na 48 godzin od powzięcia informacji ustnej lub pisemnej od Zamawiającego;
6)      autoryzowany serwis w okresie gwarancji dostawca zapewnia w miejscu lokalizacji ciągnika i osprzętu, za wyjątkiem przypadku konieczności przekazania ciągnika do punktu serwisu autoryzowanego, kiedy to koszt związany z przekazaniem ciągnika pokrywa Zamawiający;
7)      Zamawiający wymaga, aby ciągnik współpracował, bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjnych, z kosiarką bijakową tylno – boczną Samasz Kangu 140.
2.      Minimalne parametry techniczne ciągnika:
1)      moc silnika 49 KM;
2)      liczba cylindrów: 4;
3)      chłodzony cieczą spełniający normę czystości spalin dla noworejestrowanych pojazdów tego typu;
4)      pojemność skokowa 2200 cm3;
5)      masa własna ciągnika min. 2200 kg. (dopuszcza się masę własną ciągnika min. 2000 kg, pod warunkiem dodatkowych obciążników na kołach o łącznej masie 200 kg;
6)      prędkość transportowa min. 30 km/h;
7)      wał odbioru mocy (WOM) tylny, obroty 540/1000;
8)      sprężarka powietrza, układ pneumatyczny do przyczep;
9)      pięciopunktowy układ zawieszenia narzędzi ze standardowym zawieszeniem trzypunktowym.
3.      Parametry skrzyni biegów ciągnika:
1)      zsynchronizowana z boczną dźwignią zmiany biegów;
2)      liczba biegów do przodu min. 10; do tyłu min. 10;
3)      napęd na 4 koła.
4.      Wymagane wyposażenie dodatkowe ciągnika :
1)      lampa błyskowa 2 szt. (po obu stronach dachu), lub belka led nad całą kabiną kierowcy;
2)      klimatyzacja;
3)      radio;
4)      gniazdo 3-pinowe w kabinie, zasilane napięciem 12V;
5)      4 pary gniazd hydraulicznych (dwie pary z przodu, dwie pary z tyłu);
6)      przedni podnośnik TUZ.
5.      Minimalne parametry pługu śnieżnego:
1)      maksymalna szerokość robocza - min. 200 cm;
2)      wysokość pługu (odkładnicy): środek min. 59 cm; krawędź zewnętrzna min. 72 cm;
3)      hydraulicznie sterowane z kabiny ciągnika lemiesze (oddzielnie lewy i prawy);
4)      skręt każdego z ramion lemiesza regulowany hydraulicznie do 30°;
5)      kąt natarcia min. 10°;
6)      listwa zgarniająca gumowa (miękka);
7)      zaczep na przedni TUZ;
8)      oświetlenie obrysowe;
9)      zabezpieczenie przeciwnajazdowe w postaci sprężynowania listwy zgarniającej z możliwością wychylenia lemieszy w przypadkach skrajnych najazdu na przeszkodę.
6.      Minimalne parametry rozsiewacza (posypywarki drogowej):
1)      pojemność zbiornika 0,40 m³;
2)      wymagana prędkość obrotowa WOM 540 obr./min;
3)      dopuszczalna ładowność 600 kg;
4)      system wysiewu tarczowo – odśrodkowy;
5)      przystawka komunalna do regulacji szerokości wysiewu (posypywania).
 
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla maszyny: rozsiewacza (posypywarki drogowej) piasku do utrzymania pasa drogowego – 1 szt.:
1.      Wymagania ogólne dotyczące rozsiewacza (posypywarki drogowej):
1)      maszyna ma być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowana w 2017 roku, gotowa do użytku;
2)      posypywarka przeznaczona jest do powierzchniowego rozrzucania po drogach publicznych, ulicach oraz chodnikach środków:
-        niechemicznych – piasku o średnicy cząstek od 0.1 do 1 mm, kruszywa naturalnego lub sztucznego o uziarnieniu do 4 mm,
       chemicznych, w postaci stałej: chlorku sodu (NaCl), chlorku wapnia (CaCl), chlorku magnezu (MgCl),
-        mieszaniny środków chemicznych w postaci stałej oraz niechemicznych.
3)      rozsiewacz (posypywarka drogowa) musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie   z art. 70a – 70 zm ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
4)       Zamawiający dopuszcza wszelkie kolory sprzętu występujące fabrycznie (preferowany jest kolor pomarańczowy lub czerwony);
5)      Zamawiający nie dopuszcza oferowania maszyny oklejonej folią;
6)      Zamawiający wymaga gwarancji na części (uszkodzenia) mechaniczne - nie krótszej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru maszyny. Zamawiający określa minimalny okres czasu do podjęcia działań związanych z naprawą na 48 godzin od powzięcia informacji ustnej lub pisemnej od Zamawiającego;
7)      autoryzowany serwis w okresie gwarancji wykonawca zapewnia w miejscu lokalizacji maszyny, za wyjątkiem przypadku konieczności przekazania rozsiewacza (posypywarki drogowej) ciągnika do punktu serwisu autoryzowanego, kiedy to koszt związany z przekazaniem ciągnika pokrywa Zamawiający.     
2.      Minimalne parametry techniczne maszyny:
1)      dopuszczalna masa całkowita 5000 kg;
2)      dopuszczalna ładowność 3500 kg;
3)      pojemność skrzyni ładunkowej 3 m³;
4)      zawieszenie jednoosiowe sztywne (nie dopuszcza się dwuosiowego);
5)      dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika;
6)      zaczep dyszla obrotowy z okiem 50 mm;
7)      podpora dyszla ze składanym kółkiem; 
8)      instalacja hamulcowa jedno lub dwuprzewodowa pneumatyczna;
9)      napęd podajnika taśmowy i tarczy adaptera rozsypującego z WOM;
10)  mechaniczna regulacja przesłony podajnika;
11)  ręczny hamulec postojowy;
12)  oświetlenie zewnętrzne z instalacją elektryczną;
13)  trójkąt ostrzegawczy.
 
V. Założenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1.      Zamawiający dopuszcza złożenie oferty łącznej na zestaw maszyn, o którym mowa w pkt II.1 i maszynę, o której mowa w pkt II.2 z wyszczególnieniem ceny za każdy element składowy.
2.      Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. tylko na jeden element zamówienia, o których mowa w pkt II.
3.      Sprzęty powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, przeznaczone na rynek polski oraz zgodne z wymaganiami zasadniczymi (CE),
4.      Dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania umowy ale nie później niż do  31 stycznia 2018 r.
5.      Do oferowanych maszyn zostaną załączone instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim oraz katalogi części zamiennych.
6.      Zamawiający zastrzega, iż oferty nie spełniające wszystkich parametrów technicznych                 i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2018 r.
 
VII. Informacje dodatkowe:
1.      Kryterium wyboru oferty – cena (waga kryterium 100%).
2.      Należność za przedmiot umowy płatna będzie w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli stron, bez usterek.
 
VIII. Obliczenie ceny:
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 
IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1.      Oferta winna zawierać:
-        wypełniony Formularz oferty (załącznik do Zapytania ofertowego),
       kartę katalogową zaoferowanej maszyny / zestawu maszyn wraz z wizualizacjami.
2.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola – sekretariat pokój nr 4, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 10:00.
3.      Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zapytanie ofertowe (1085kB) pdf
Formularz oferty (45kB) word
Protokół z postępowania w trybie zapytania o cenę (1320kB) pdf

Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (13 grudnia 2017, 09:19:44)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (29 stycznia 2018, 10:01:28)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij