Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.17.2017
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz. Punktacja łączna- 72,00 pkt, Cena- 60,00 pkt., Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- 12 pkt. W postępowaniu złożona została 1 oferta, nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola - działający w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków istniejących dróg powiatowych o numerach 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice. Długość projektowanej przebudowy wynosi 3,551 km i składa się z 3 odcinków:
odcinek I (PT1_KT1) 2+021,50 m;
odcinek II (PT2-KT2) 0+060,80 m;
odcinek III (PT3-KT3) 1+476,80 m
Rodzaj nawierzchni planowanej do wykonania:
Projektowana „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice” będzie posiadała na całej swojej długości nawierzchnię z betonu asfaltowego, o następujących warstwach konstrukcyjnych:
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  • warstwa wiążąca o gr. 4 cm,
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
  • istniejący profil drogi zostanie uzupełniony kruszywem łamanym o frakcji 0/63 mm,
  • na poszerzeniach zastosowano podbudowę z kruszywa łamanego 0,63 mm o gr. 20 cm oraz warstwę stabilizacji kruszywa cementem o gr. 10 cm,
  • chodniki na całym zakresie zostaną wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm,
  • dokumentacja obejmuje przebudowę wjazdów do nieruchomości,
  • przewiduje się profilowanie i uzupełnienie poboczy,
  • odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez remont przepustów poprzecznych oraz renowację rowów przydrożnych,
  • całość zadania zostanie uzupełniona przez nowe oznakowanie pionowe i poziome
Dodatkowe uwagi:
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
1)      odwiezienia materiału pochodzącego z rozbiórki ciągów pieszych oraz wjazdów i nadający się do ponownego  wbudowania (całe płyty chodnikowe, trylinka, kostka betonowa itp.), stanowiącego własność Zamawiającego, na odległość do 10 km, w miejsc/e/a wskazane przez Zamawiającego,
2)      odwiezienia destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumiczne oraz materiałów podbudowy drogi, stanowiących własność Zamawiającego, na odległość do 10 km, w miejsc/e/a wskazane przez Zamawiającego,
3)      zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi z korytowania, gruzu oraz brył korzeniowe drzew po ich usunięciu,
4)      układania warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni – bez szwu podłużnego i przy zminimalizowaniu ilości szwów poprzecznych,
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic działek na linii granicy działki drogi oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia ich odtworzenie). Niezwłocznie po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej zakresem wykonane w ramach zamówienia roboty i przekazanie Zamawiającemu uwierzytelnionej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10a mapy z inwentaryzacji.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
1) dokumentacja projektowa:
- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany przez BIURO PROJEKTÓW DROG UNIPLAN, 97-400 Bełchatów, ul. J. Kiepury 5, 97-400 Bełchatów
- STWiORB z załącznikiem
2) inne opracowania i dokumenty:
- plan wycinki drzew,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- przedmiary robót (jako element pomocniczy)
Oznaczenie zamówienia za pomocą kodów wspólnego słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot – 45.23.31.40 – 2
Przedmioty dodatkowe: 45.23.30.00 – 9, 45.23.24.52 – 5, 45.11.12.00 – 0, 45.23.32.90 – 8,  
45.23.32.21 – 4, 45.11.00.00 – 1, 45.11.25.00 – 0
Zamówienie realizowane jest na podstawie ZGŁOSZENIA zamiaru wykonania robót budowlanych nr  AB.6743.1.183.2016  przyjętego pod w dniu 11.04.2016 r.  bez zastrzeżeń.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający  wyznacza termin realizacji zamówienia od zawarcia umowy o realizację zamówienia do  29 września 2017 r.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 36.000 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy).
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz. 10:00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.06.2017 r. o godz. 10:30
OCENY OFERT:

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z zapisem art.  24aa ustawy Pzp. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Lp.     KRYTERIUM:        WAGA:
1         Cena                 60%
2         Okres gwarancji  40%
           R a z e m           100%
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie jest finansowane z budżetów Powiatu Zduńskowolskiego i Gminy Zapolice oraz jest przedmiotem wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg.

{1}
{2}
Załącznik 1 SIWZ - Formularz Oferty (53kB) word
Załącznik 2 SIWZ - Warunki udziału (31kB) word
Załacznik 3 SIWZ - Podstawa wykluczenia (37kB) word
Załącznik 4 SIWZ - Wykaz robót (35kB) word
Złąacznik 5 SIWZ - Wykaz osób (34kB) word
Załącznik 6 SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (26kB) word
Załącznik 7 SIWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu o pracę (35kB) word
Załącznik 8 SIWZ - Wzór umowy (8192kB) pdf
Projekt Budowlano - Wykonawczy
Pismo SW|TWiORB (277kB) jpg
STWiORB (6455kB) pdf
Opis do kosztorysu I (47kB) pdf
Opis do kosztorysu II (47kB) pdf
Przedmiar I (197kB) pdf
Przedmiar II (338kB) pdf
Plan wycinki drzew
Projekt czasowej organizacji ruchu (481kB) pdf
Projekt stałej organizacji ruchu
Informacja z otwarcia ofert (292kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (560kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (14 czerwca 2017, 14:34:12)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (18 lipca 2017, 11:52:35)
Zmieniono: Usuwanie załącznika SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517