Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Wiejskiej – droga powiatowa Nr 4931E”

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej 5.225.000 euro
nr sprawy: ZP.272.2.13.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nr 1 złożona przez: FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "MARTOM" MARIUSZ RUBAJCZYK, ul. Osmolińska 8/12 m 56, 98-220 Zduńska Wola OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wiejskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 482 do ul. Kaczej.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 763,47 mb.
Szerokość jezdni planowanej do wykonania: 5,5 mb (ze zwężeniem miejscowym do 5,2 mb)
Rodzaj robót do wykonania:
Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną zadania, o następujących parametrach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63 mm) o gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm,
- zjazdy z destruktu z bet. asfaltowego gr. 15 cm,
- pobocza o szerokości 0,75 m z destruktu z bet. asfaltowego gr. 10 cm,
- całość zadania zostanie uzupełniona przez nowe oznakowanie pionowe.
Oznaczenie zamówienia za pomocą kodów wspólnego słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot – 45233140 – 2
Przedmioty dodatkowe:
45233000 – 9, 45111200 – 0, 45233290 – 8, 45233221 – 4, 45110000 – 1, 45112500 – 0
 
Dodatkowe uwagi:
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi z korytowania oraz gruzu;
- odwiezienia destruktu, tłucznia, stanowiących własność Zamawiającego, na odległość do 10 km, w miejsce/a wskazane przez Zamawiającego;
- układania warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni – bez szwu podłużnego i przy zminimalizowaniu ilości szwów poprzecznych.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic działek na linii granicy działki drogi oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia ich odtworzenie). Niezwłocznie po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej zakresem wykonane w ramach zamówienia roboty i przekazanie Zamawiającemu uwierzytelnionej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10a mapy z inwentaryzacji.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
1) dokumentacja projektowa:
- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany przez PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ”NIWELLA” S.C., ul. Kalinowa 35, 97-400 Bełchatów;
- STWiORB;
2) inne opracowania i dokumenty:
- projekt stałej organizacji ruchu,
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- przedmiary robót (jako element pomocniczy)
 
Uwagi:
Zamawiający informuje, że w okresie realizacji zamówienia na ulicy Wiejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., prowadzić będzie roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej. Prace potrwają do 15 sierpnia 2017 r. i polegać będą na wbudowaniu brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej o długości ok. 100 mb. (dokładna lokalizacja wskazana w załączniku nr 11 do SIWZ).
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia od zawarcia umowy o realizację zamówienia do 29 września 2017 r.
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy). Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert.
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 11:30.
 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z zapisem art.  24aa ustawy Pzp. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
 
KRYTERIUM:                                                        WAGA:

  Cena                                                        60%
  Okres gwarancji                                          40%
  R a z e m                                                 100%
 
INFORMACJE KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) składania ofert wariantowych,
3) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,
4) rozliczania w walutach obcych,
5) aukcji elektronicznej,
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp,
7) wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 

Ogłoszenie o zamówieniu (273kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8192kB) pdf
Załącznik 1 - Formularz Oferty (55kB) word
Załącznik 2 - Warunki Udziału (31kB) word
Załącznik 3 - Podstawa Wykluczenia z art 25a ust.1 (36kB) word
Załącznik 4 - Wykaz Robót Budowlanych (33kB) word
Załącznik 5 - Wykaz Osób (33kB) word
Załącznik 6 - Oświadczenie Grupa Kapitałowa (27kB) word
Załącznik 7 - Wzór Umowy (7866kB) pdf
Załącznik 8 - Dokumentacja
Załącznik 9 - Przedmiar robót (414kB) pdf
Załącznik 10 - STWiORB (8192kB) pdf
Załącznik 11 - Lokalizacja Prac MPWiK (518kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (362kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (549kB) pdf

Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (8 czerwca 2017, 09:16:32)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (6 lipca 2017, 14:22:00)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij