Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.12.2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice”. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice
Numer referencyjny: ZP.272.2.12.2017
2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków istniejących dróg powiatowych o numerach 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice. Długość projektowanej przebudowy wynosi 3,551 km i składa się z 3 odcinków: odcinek I (PT1_KT1) 2+021,50 m; odcinek II (PT2-KT2) 0+060,80 m; odcinek III (PT3-KT3) 1+476,80 m Rodzaj nawierzchni planowanej do wykonania na całej długości: następujące warstwy konstrukcyjne: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, -warstwa wiążąca o gr. 4 cm, -podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, -istniejący profil drogi zostanie uzupełniony kruszywem łamanym o frakcji 0/63 mm, -na poszerzeniach zastosowano podbudowę z kruszywa łamanego 0,63 mm o gr. 20 cm oraz warstwę stabilizacji kruszywa cementem o gr. 10 cm, - chodniki na całym zakresie zostaną wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - dokumentacja obejmuje przebudowę wjazdów do nieruchomości, - przewiduje się profilowanie i uzupełnienie poboczy, - odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez remont przepustów poprzecznych oraz renowację rowów przydrożnych, całość zadania zostanie uzupełniona przez nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia opisuje SIWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB
5) Główny kod CPV: 45233140-2

PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 36.000 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy). Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego prowadzone w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na przebudowę drogi Strońsko - Zapolice” 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale . O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje czas uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie

5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
 
KRYTERIA OCENY OFERT

1) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40

2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-06 , godzina: 12:00,
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30


Załacznik nr 1 do SIWZ (53kB) word
Załacznik nr 2 do SIWZ (31kB) word
Załacznik nr 3 do SIWZ (36kB) word
Załacznik nr 4 do SIWZ (34kB) word
Załacznik nr 5 do SIWZ (34kB) word
Załacznik nr 6 do SIWZ (24kB) word
Załacznik nr 7 do SIWZ (34kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ (8192kB) pdf
STWiORB (277kB) jpg
STWiORB (2) (6455kB) pdf
Opis do kosztorysu I (47kB) pdf
Opis do kosztorysu II (47kB) pdf
PrzedmiarI (197kB) pdf
Projekt czasowej organizacji ruchu (481kB) pdf
Przedmiar II (338kB) pdf
Plan wycinki drzew
Projekt budowlano - wykonawczy
Projekt stałej organizacji ruchu
Aneks nr 2 do SIWZ (290kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ nowy (35kB) word
Informacja z otwarcia ofert (340kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu (699kB) pdf
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli informuje o zmienianym ogłoszeniu:
Numer: 512453-N-2017
Data: 19/05/2017
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2017-06-06, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:: 2017-06-08, godzina 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (134kB) pdf
Aneks nr 1 do SIWZ (552kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (19 maja 2017, 14:36:08)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (19 czerwca 2017, 14:50:32)
Zmieniono: Zakończenie postępowania - unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 509