Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

Zakup zestawu – ciągnika z pługiem do odśnieżania dróg i przyczepą

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.7.2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nr 1 złożona przez firmę PPHU "SAD-OGRÓD" Sławomir Dudek, 99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: Zakup zestawu – ciągnika z pługiem do odśnieżania dróg i przyczepą
2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Za mówienie obejmuje dostawę ciągnika rolniczego (wersja drogowa, komunalna)
– 1 szt., wraz z pługiem śnieżny łamanym
– 1 szt., i przyczepą rolniczą dwuosiową samowyładowczą.
1. Wymagania dotyczące całego przedmiotu zamówienia (dotyczy ciągnika, pługu, przyczepy):
1) ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2016 lub 2017 roku, gotowy do użytku;
2) Zamawiający wymaga gwarancji na części (uszkodzenia) mechaniczne - nie krótszej niż 24 miesiące (bez limitu motogodzin), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń (udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia, tj. ciągnik, pług i przyczepę); Zamawiający określa minimalny okres czasu do podjęcia działań związanych z naprawą na 48 godzin od powzięcia informacji pisemnej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną od Zamawiającego;
3) Autoryzowany serwis w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia w miejscu lokalizacji ciągnika i osprzętu, za wyjątkiem przypadku konieczności przekazania ciągnika lub osprzętu do punktu serwisu autoryzowanego, kiedy to koszt związany z ich przekazaniem, pokrywa Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Główny kod CPV: 16700000-2; dodatkowe kody CPV:16810000-6, 16500000-0
6. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: okres w dniach: 45

PROCEDURA
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
3. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
4. Informacje na temat umowy ramowej: nie
5. Kryteria oceny ofert:
Kryteria          Znaczenie
Cena                 60
Gwarancja           30
Termin realizacji  10
6. Termin składania ofert do udziału w postępowaniu: Data: 24/04/2017, godzina: 11:00,
7. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Ogłoszenie o zamówieniu (4597kB) pdf
SIWZ (8192kB) pdf
Formularz oferty (70kB) word
Wymagania techniczne (22kB) word
Oświadczenie (38kB) word
Brak podstaw do wykluczenia (17kB) word
Wykaz dostaw (17kB) word
Oświadczenie - grupa kapitałowa (20kB) word
Wzór umowy (3452kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli,
ul. Złotnickiego  25, 998-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 43 8244238
e-mail drogi@powiatzdunskowolski.pl
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdzdwola.lo.pl

ZMIANY W OGŁOSZENIU
1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
W ogłoszeniu jest: Data: 24/04/2017, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 26/04/2017, godzina: 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (310kB) pdf
Aneks Nr 1 do SIWZ (796kB) pdf
Odpowiedzi wykonawców nr 1 (390kB) pdf
Załącznik 1a do Formularza Oferty (22kB) word
Informacja z otwarcia ofert (695kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (666kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (13 kwietnia 2017, 12:27:36)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (16 maja 2017, 13:28:21)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528