Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (11)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek oraz dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.261.2.2.2020
wartość: Powyżej 30.000,00 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek oraz dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli”, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert jako najkorzystniejszych w poszczególnych częściach zamówienia: W części I pn. „Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola”. Oferta nr 3 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola, punktacja łączna- 100 pkt., cena ofertowa - 60 pkt., czas gotowości rozpoczęcia usługi od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonania - 40 pkt. W części II pn. „Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek” oferta nr 2 złożona przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szadku, Starostwo Szadek 13B, 98-240 Szadek, punktacja łączna- 100 pkt., cena ofertowa - 60 pkt., czas gotowości rozpoczęcia usługi od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonania - 40 pkt. W części III pn. „Dostawa materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo –sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli” oferta nr 3 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola. Punktacja łączna- 100 pkt., cena ofertowa - 60 pkt., czas gotowości rozpoczęcia usługi od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonania - 40 pkt.  
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek oraz dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek oraz dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
Numer referencyjny: PZD.261.2.2.2020

Zamówienie podzielone jest na części
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek i dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 7 do SIWZ

Kod CPV: 90620000-9
Kod CPV: 90630000-2
Kod CPV: 14211100-4
Kod CPV: 34927100-2

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres obejmować będzie do 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tożsamych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; Zamówienia udzielone zostaną w przypadku wyczerpania środków zarezerwowanych przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia podstawowego; Zamówienia realizowane będą w terminie obowiązywania umowy zawartej na podstawie zamówienia podstawowego, tj. do 15.04.2021 r.; Wykonawca w okresie realizacji zamówienia z wolnej ręki winien spełniać warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone dla zamówienia podstawowego; W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ppkt. VII.2) SIWZ zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia.
Data Zakończenia zamówienia: : 2021-04-15
 
W odniesieniu do części I i II. Wykonawca winien wykazać, iż dysponować będzie na planowany okres realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym. Wymieniony poniżej sprzęt odnosi się niezależnie do każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę oferty na 2 części potencjał winien być zwiększony dwukrotnie. Zamawiający poprzez odpowiedni potencjał techniczny rozumie własność, lub prawo do dysponowania niezbędnym sprzętem w okresie realizacji zamówienia w minimalnej wielkości: - pług lekki – 2 szt., - pług ciężki – 1 szt., - piaskarka – 2 szt., - samochód wywrotka – 1 szt., - ciągnik z przyczepą – 1 szt., - równiarka – 1 szt., - solarka – 1 szt., - koparko-spycharka – 1 szt., - sprężarka – 1 szt., - ładowarka – 1 szt., - pojazd samobieżny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt. (z przeznaczeniem do odśnieżania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych).
 
Dokumenty wymagane:
Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IX.1. SIWZ, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt XI.2.1) SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w ppkt XI.2.1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt XI.2.2). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w ppkt XI.2.2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. XI.2.2) SIWZ.
Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.
Pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).
WYKONAWCA, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (www.bip.pzdzdwola.lo.pl), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części I: Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące); 2) dla części II: Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 3) dla części III: Dostawa materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo--sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli – 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli prowadzone w Banku PKO BP S.A., nr rach.: 28 1020 2212 0000 5402 0369 5129, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na: Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek oraz dostawy materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli - dla części nr ………..”; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale.
5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryteria                                                    Znaczenie
Cena ofertowa                                             60,00
Czas gotowości rozpoczęcia usługi        40,00

 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-03, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1           
Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ta część obejmuje ulice: Spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską, Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką, Kolejową oraz nowo wybudowany łącznik drogowy pomiędzy drogą wojewódzką nr 482 a węzłem drogi ekspresowej S8 „Zduńska Wola – Wschód” – na terenie powiatu zduńskowolskiego. Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie miasta Zduńska Wola. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych: - „łącznik S8” o długości 2 561 m pomiędzy drogą wojewódzką nr 482 a węzłem drogi ekspresowej S8 „Zduńska Wola – Wschód” - na terenie powiatu zduńskowolskiego, - Nr 4929E Łaska – Plac Wolności – Sieradzka, - Nr 4907E Szadkowska, - Nr 4913E Juliusza – Kościelna – Złota – Widawska
(CPV): 90620000-9, 90630000-2
 
Część nr: 2
Wykonywanie usług transportowo–sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie gminy i miasta Szadek. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola – Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy i miasta Szadek
(CPV): 90620000-9, 90630000-2
 
Część nr: 3
Dostawa materiałów sypkich dla potrzeb wykonywania usług transportowo--sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola oraz gminy Zapolice przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa materiałów sypkich: mieszanka 4 % soli z piaskiem oraz sól drogowa pakowana w big bagach, niezbędnych do wykonywania usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli. Zamawiający szacuje minimalne wielkości dostaw: mieszanki 4 % soli z piaskiem w ilości 650 ton (Mg) i soli drogowej 30 ton (Mg). Obliczona przez wykonawcę cena ofertowa zgodnie z tymi wielkościami dostaw służyć będzie do porównania ofert w kryterium cena ofertowa. Faktyczna wielkość dostaw wyniknie z zapotrzebowania Zamawiającego związanego ze stanem na drogach powiatowych i płatna na podstawie faktycznej wielkości dostaw i cen jednostkowych podanych w ofercie na część III.
(CPV): 14211100-4, 34927100-2

Ogłoszenie o zamówieniu (8192kB) pdf
SIWZ (8192kB) pdf
Formularz wyceny część I (52kB) word
Formularz wyceny częćś II (51kB) word
Formularz wyceny część III (40kB) word
Załącznik nr 1 do Umowy na część I i II (43kB) word
Załącznik nr 1 do Umowy na część III (33kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ (62kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ (37kB) word
Załącznik nr 2 do Umowy na część I i II (41kB) word
Załącznik nr 2 do Umowy na część III (39kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ (37kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ (32kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ (4151kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ (3020kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ (747kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (525kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (164kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńsakiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (23 października 2020, 13:09:00)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (6 listopada 2020, 13:12:11)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 126