Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2019

zamówienie na:

Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.261.2.4.2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2019  12:00Ogłoszenie nr 540233988-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616483-N-2019
Data: 30/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Królewska  10, 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 8244238, e-mail drogi@powiatzdunskowolski.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdzdwola.lo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-08, godzina 12:00


II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: po IV
Punkt: Załącznik I
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W części nr 5 w "Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową" dodać należy: "oraz nowo wybudowany łącznik drogowy pomiędzy drogą wojewódzką nr 482 a węzłem drogi ekspresowej S8 „Zduńska Wola – Wschód""Ogłoszenie nr 616483-N-2019 
Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Królewska  10 , 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 8244238, , e-mail drogi@powiatzdunskowolski.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdzdwola.lo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdzdwola.lo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą lub kurierem lub osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego
Numer referencyjny: PZD.261.2.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego polegających głównie na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w obrębie pasa drogowego w celu zachowania odpowiedniego standardu przejezdności na jezdni jak i na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 6 do SIWZ II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV 90630000
-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres obejmować będzie do 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tożsamych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; Zamówienia udzielone zostaną w przypadku wyczerpania środków zarezerwowanych przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia podstawowego; Zamówienia realizowane będą w terminie obowiązywania umowy zawartej na podstawie zamówienia podstawowego, tj. do 15.04.2020 r.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-04-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla części I zamówienia: wykonywał co najmniej jedno zamówienie polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń na drogach publiczny o wartości brutto minimum 70 000,00 zł; dla części II zamówienia: wykonywał co najmniej jedno zamówienie polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń na drogach publiczny o wartości brutto minimum 70 000,00 zł; dla części III zamówienia: wykonywał co najmniej jedno zamówienie polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń na drogach publiczny o wartości brutto minimum 35 000,00 zł; dla części IV zamówienia: wykonywał co najmniej jedno zamówienie polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń na drogach publiczny o wartości brutto minimum 50 000,00 zł; dla części V zamówienia: wykonywał co najmniej jedno zamówienie polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń na drogach publiczny o wartości brutto minimum 90 000,00 zł; Wykonawca winien wykazać, iż dysponować będzie na planowany okres realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym. Wymieniony poniżej sprzęt odnosi się niezależnie do każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę oferty na n części potencjał winien być zwiększony n-razy. Zamawiający poprzez odpowiedni potencjał techniczny rozumie własność, lub prawo do dysponowania niezbędnym sprzętem w okresie realizacji zamówienia w minimalnej wielkości: - pług lekki – 2 szt.,- pług ciężki – 1 szt.,- piaskarka – 2 szt.,- samochód wywrotka – 1 szt.,- ciągnik z przyczepą – 1 szt.,- równiarka – 1 szt.,- solarka – 1 szt.,- koparko-spycharka – 1 szt.,- sprężarka – 1 szt.,- ładowarka – 1 szt.,- pojazd samobieżny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt. (z przeznaczeniem do odśnieżania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 5) pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). WYKONAWCA, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.pzdzdwola.lo.pl/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części I: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 2) dla części II: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 3) dla części III: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 4) dla części IV: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część A (północna) – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 5) dla części V: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część B (południowa) – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli prowadzone w Banku PKO BP S.A., nr rach.: 28 1020 2212 0000 5402 0369 5129, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na: „Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego - dla części nr ………..”; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, ze zm.). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie cena ofertowa 60,00 Czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób reprezentujących Strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; 2) wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie ‐ w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani zapobiec. W szczególności za siłę wyższą, z zachowaniem powyższego, będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, itp.; b) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy ‐ w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa; c) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT ‐ w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami; d) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177, ze zm.); e) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; f) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przesunięcia się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; g) przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia – pod warunkiem wydłużenia się niekorzystnych warunków związanych z aurą zimową; 3) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana*) danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, 98-220 Zduńska Wola 2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Marta Opora (adres e-mail: drogi@powiatzdunskowolski.pl, tel. +43 824 42 38); 3) Pani/Pana*) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego” znak sprawy: …………….. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana*) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana*) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana*) danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana*) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan*): − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana*) danych osobowych **); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *) dotyczy każdej osoby występującej w procedowaniu i realizacji zamówienia publicznego w szczególności właściciela wykonawcy i osób członków Zarządu Wykonawcy oraz członków rady nadzorczej wykonawcy **)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola – Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy Zduńska Wola.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 Czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00


Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinkach dróg Nr 4913E Zduńska Wola – Zapolice - Pstrokonie i Nr 1765E Pstrokonie – Rembieszów – Kalinowa, przechodzących przez teren gminy Zapolice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 Czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00

Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola – Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy i miasta Szadek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00

Część nr: 4 Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część A (północna), obejmująca ulice: Spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część A (północna). Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych: - Nr 4907E Szadkowska, - Nr 4913E Juliusza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00

Część nr: 5 Nazwa: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część B (południowa). Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych: - Nr 4929E Łaska – Plac Wolności – Sieradzka, - Nr 4913E Kościelna – Złota – Widawska.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 czas gotowości rozpoczęcia usługi 40,00

Ogłoszenie BZP (8192kB) pdf SIWZ (5226kB) pdf Załącznik nr 1 - Formularz oferty (60kB) word Załącznik do formularza - Część I (50kB) word Załącznik do formularza - Część II (50kB) word Załącznik do formularza - Część III (49kB) word Załącznik do formularza - Część IV (50kB) word Załącznik do formularza - Część V (50kB) word Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (37kB) word Załącznik nr 3 - Brak podstaw do wykluczenia (37kB) word Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej (31kB) word Załącznik nr 5 - Wzór umowy (3998kB) pdf Załącznik nr 1 do umowy - Wzór tabeli zestawienia cen jednostkowych (300kB) pdf Załącznik nr 2 do umowy - Wzór tabeli pracy sprzętu (272kB) pdf Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1176kB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (515kB) pdf Aneks nr 1 do SIWZ (338kB) pdf Informacja z otwarcia ofert (871kB) pdfOdpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (30 października 2019, 12:49:51)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (8 listopada 2019, 14:35:58)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij