Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

Bieżąca konserwacja dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.261.2.22019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżąca konserwacja dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego” dokonano wyboru niżej wymienionej oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym zamówieniu: oferta nr 1 złożona przez ”DROMAK” Sp. z o.o., Poręby 26B, 98-220 Zduńska Wola: punktacja łączna- 100 pkt., cena- 60 pkt., czas gotowości rozpoczęcia robót od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonanie - 40 pkt. Uzasadnienie: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. ceny ofertowej oraz czas gotowości rozpoczęcia robót od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonanie. Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny. 
Zamówienie dotyczy wykonywania robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji dróg i ulic powiatowych poprzez wykonywanie robót budowlanych naprawczych i odtworzeniowych na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Zamówienie dotyczy wykonywania robót w zakresie bieżącej konserwacji dróg i ulic powiatowych na terenie całego powiatu zduńskowolskiego, tj. na terenie Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy i Miasta Szadek oraz Miasta Zduńska Wola.
Zakres robót budowlanych obejmuje remont cząstkowy dróg mieszanką mineralno-asfaltową st. III bez obcięcia krawędzi.
Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy na wykonane roboty – okres gwarancji liczony będzie od protokólarnego odbioru robót.
Główny kod CPV: 45233142-6 Data zakończenia robót: 30.11.2019 r.Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł.
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 60,00
Czas gotowości rozpoczęcia robót od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonanie 40,00
Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godzina 11:00
Termin związania z ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu (355kB) pdf
SIWZ (8192kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (57kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz wyceny (33kB) word
Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu (41kB) word
Załącznik nr 4 - Brak podstaw do wykluczenia (14kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (16kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót (17kB) word
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (4704kB) pdf
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi (17kB) word
Załącznik nr 9 - Wykaz dróg (149kB) pdf
Załącznik nr 10 - Zakres rzeczowy do umowy (158kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (265kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (299kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (26 kwietnia 2019, 09:46:56)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (15 listopada 2019, 12:34:14)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 115